پنج شنبه ١٦ تير ١٤٠١
     
 
 
شورای هماهنگی روسای حقوقی چاپ
 

معرفی شورای هماهنگی

بر اساس دستورالعمل شماره ٧٨١٦٩ مورخ ٢٧/١١/١٣٨٤ معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، به منظور ایجاد هماهنگی مؤثر میان واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی و استانداردسازی نقش، جایگاه، وظایف و شیوه گردش امور در واحدهای مذکور، شورایی تحت عنوان « شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی» با اعضاء معین و وظایف خاص خود زیر نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردیده که با عنایت به تکلیف مقرردرماده (١١)دستورالعمل مذکور،مبنی برتشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی در هر یک از دستگاههای اجرایی، به منظور ایجاد ساز وکار حقوقی مناسب در چارچوب وظایف قانونی وزارت نفت و انجام هماهنگی های لازم در رابطه با قوانین و مقررات مربوط به عملیات نفتی، متعاقباً « شیوه نامه تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نفت»، تصویب و به موجب نامه شماره ٢٦٩٨-١/٢ مورخ ٨/٢/١٣٨٦ وزیر محترم وقت نفت، به واحدهای ذیربط ابلاغ گردیده است.

در همین راستا، بر اساس وظایف و اختیارات مندرج در شیوه نامه یادشده، اینک شورای هماهنگی امور حقوقی شرکت های تابعه وزارت نفت با حضور مدیران، رؤسا و کارشناسان امور حقوقی شرکتهای تابعه وزارت نفت، تشکیل جلسه داده و مطابق با موضوعات مندرج در دستور جلسه تنظیمی، به بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات حقوقی مطروحه و پیشنهادی، از قبیل شرایط عمومی پیمان، بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راجع به رتبه بندی و تعیین صلاحیت شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور، آیین نامه اجرایی بند (ه) ماده (٢٩) قانون برگزاری مناقصات، تعیین قانون حاکم و مرجع حل اختلاف در قراردادهای صدور گاز و .... می پردازد.
قابل توجه کارکنان


پیشخوان
کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این تارنما محفوظ و متعلق به امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران است.
این تارنما هیچ گونه مسوولیتی را در خصوص صحت و سقم اطلاعات، متون، مقالات و داده های مندرجه نمی پذیرد و مطالبی که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در این تارنما منتشر شده و می شود، الزاماً نظر این تارنما نمی باشد.